Wyniki rekrutacji w formie listy dzieci przyjętych /nieprzyjętych do klasy pierwszej i klasy czwartej oddziału sportowego, zostały podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły w formie załączonych plików poniżej.

Lista dzieci przyjętych do klasy I oddziału sportowego

Lista dzieci przyjętych do klasy IV oddziału sportowego

Lista dzieci nieprzyjętych do klasy IV oddziału sportowego

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej oraz klasy czwartej oddziału sportowego zostały podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły (poniżej).

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, składają w terminie od 27 do 29 kwietnia 2021 r. potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata oświadczenia woli.

Wniosek potwierdzenia oświadczenia woli należy pobrać ze strony internetowej szkoły.

Wypełniony i podpisany wniosek oświadczenia woli można składać:

 1. Zeskanowany lub sfotografowany dokument przesłać na adres e- mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W wyjątkowych sytuacjach wypełniony dokument można składać w sekretariacie szkoły.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów sportowych zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły 30.04.2021 r. o godz. 15.00.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kl. I oddziału sportowego

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kl IV oddziału sportowego

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do kl IV oddziału sportowego

 

Oświadczenie woli przyjęcia do klasy I oddziału sportowego

Oświadczenie woli przyjęcia do klasy IV oddziału sportowego

W dniu 26 kwietnia 2021 r. zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły, listy kandydatów do klasy pierwszej i klasy czwartej oddziału sportowego, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, składają w terminie od 27 do 29 kwietnia potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata oświadczenia woli.

Wniosek potwierdzenia oświadczenia woli będzie można pobrać ze strony internetowej szkoły, po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji.

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywni wynik prób sprawnosci fizycznej kl I.

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywni wynik prób sprawnosci fizycznej kl IV.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, wyniki rekrutacji w formie listy dzieci przyjętych /nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych, zostały podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły w formie załączonych plików poniżej.

Lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych

Lista dzieci nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, wyniki rekrutacji w formie listy dzieci przyjętych /nieprzyjętych do klas pierwszych, zostały podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły w formie załączonych plików poniżej.

Lista dzieci przyjętych

Lista dzieci nieprzyjętych

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, dotyczącego terminów rekrutacji, próby sprawności fizycznej odbędą się:

19 kwietnia 2021 r. ( poniedziałek) do klasy pierwszej oddziału sportowego;

20 kwietnia 2021 r. ( wtorek) do klasy czwartej odddziału sportowego.

Próby sprawności fizycznej odbywać się będą z uwzględnieniem przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Z uwagi na sytuację w obiekcie sportowym może przebywać 6 uczestników, kandydaci zostaną podzieleni na grupy (lista kandydatów jest dostępna poniżej).

Wytyczne podczas organizacji i przebiegu prób sprawności fizycznej:

1. Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.

2. Dziecko, powinno być w stroju sportowym.

3. Wskazana grupa dzieci, będzie odbierana przez trenera przed wejściem na halę sportową o wyznaczonej godzinie.

Terminy dla klasy pierwszej

Terminy dla klasy czwartej

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych, podane zostały do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły w formie załączonego pliku - niżej w tym artykule.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, składają w terminie od 12 do 14 kwietnia 2021 r. potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata oświadczenia woli.

Wniosek potwierdzenia oświadczenia woli można pobrać ze strony internetowej szkoły - niżej w tym artykule.

Wypełniony i podpisany wniosek oświadczenia woli można składać:

 1. Zeskanowany lub sfotografowany dokument przesłać na adres e- mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W wyjątkowych sytuacjach wypełniony dokument można składać w sekretariacie szkoły.

Na listach kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych nie zostały umieszczone dzieci, które kontynuują naukę w oddziałach przedszkolnych oraz dzieci z rejonu szkoły (kandydaci do klas pierwszych ogólnodostępnych). Po złożeniu oświadczenia woli w terminie od 12 do 14 kwietnia 2021 r. dzieci te zostaną przyjęte na podstawie złożonego zgłoszenia.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 19.03.2021 r. zmianie ulegają terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy I i klasy IV oddziału sportowego.

Próby sprawnościowe do klasy I i klasy IV oddziału sportowego odbędą się 19-21 kwietnia 2021 r.

Lista kandydaktów zakwalifikowanych - oddziały przedszkolne

Lista kandydatów zakwalifikowanych- klasa pierwsza

Oświadczenie woli - klasa I

Oświadczenie woli - oddział przedszkolny

 

plywacacka

Od dnia 1 marca 2021 r. rozpoczynamy rekrutację do do oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych oraz klasy pierwszej oddziału sportowego na rok szkolny 2021/2022. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:

Przyjmowanie wniosków  1.03.2021 – 19.03.2021 r. 
Weryfikacja wniosków przez komisje rekrutacyjną 22.03.2021 – 8.04.2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 9.04.2021 godz. 15.00
Oświadczenie woli składane przez rodzica 12.04.2021 - 14.04 2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

19.04.2021 r. godz. 15.00 (klasy pierwsze)

 22.04.2021 r. godz. 15.00 (oddziały przedszkolne)

Szczegółowe terminy rekrutacji

Termin przeprowadzenia prób sprawnościowych do klasy I oddziału sportowego: 22.03.2021 – 24.03.2021 r.

Ogłoszenie wyników: 25.03.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące godziny zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Wraz z wnioskiem o przyjecie do klasy pierwszej oddziału sportowego wymagane jest orzeczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań uczęszczania do klasy sportowej.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły - niżej w tym artykule.

Szkoła nie wydaje druków i formularzy papierowych.

Wypełnione i podpisane formularze można składać w postaci:

 1. Zeskanowanych lub sfotografowanych dokumentów przesłanych na adres e- mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. W wyjątkowych sytuacjach wypełnione dokumenty można składać w sekretariacie szkoły, według następującej procedury:

 • wypełnione dokumenty należy zapakować do koperty,

 • zaklejoną kopertę należy przynieść do szkoły i złożyć do skrzynki podawczej udostępnionej przy wejściu do szkoły,

 • budynek szkoły będzie zamknięty, należy dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach należy przywołać pracownika, który będzie odbierał tylko zaklejone i zabezpieczone koperty z dokumentami.

Wszystkie złożone elektronicznie i papierowo formularze będą podlegały weryfikacji formalnej.

Dokumenty rekrutacyjne:

Zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowejOświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka na terenie Gminy
Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnegoOświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka w obwodzie szkoły
Wniosek o przyjęcie klasa sportowaOświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Wniosek o przyjęcie dziecka do kl. I spoza obwoduOświadczenie o wielodzietności rodziny
Zgoda na uczęszczanie dziecka do szkoły sportowejOświadczenie o zameldowania dziecka
Oświadczenie o miejscu pracy. naukiOświadczenie rodzica o miejscu pracy w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim
Zgoda na uczeszczanie dziecka do szkoly sportowej IV klasaWniosek o przyjęcie klasa sportowa IV klasa
Terminy rekrutacji

 

dniotwarte

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka

w Konstantynowie Łódzkim

Nasza Szkoła jest ważnym i przyjaznym miejscem dla każdego ucznia. Indywidualne podejście pozwala każdemu dziecku osiągnąć sukces na miarę jego możliwości, rozwinąć swoje zainteresowania. Nasza kadra to dobrze wykształceni nauczyciele z doświadczeniem i pasją .

Uczniowie otoczeni są tu szczególną troską i znajdują adekwatną pomoc. Pozostają pod opieką szkolnego pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty biorąc udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 • Realizujemy projekty i innowacje pedagogiczne:

  • Taniec- jako atrakcyjna forma wychowania fizycznego

  • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów pedagogiki Marii Montessori

  • Otwieramy się na mówienie w języku angielskim

  • AlgoRobot- nauka kodowania przy pomocy robotów.

  • Reading is magic!”

 • Uczniowie klas I-III mają zapewnione dodatkowe godziny języka angielskiego.

 • W oddziałach sportowych uczniowie realizują program szkolenia sportowego w pływaniu, w ramach 10 godz. wychowania fizycznego.

 • Oddziały przedszkolne czynne są od godz.7.00 do 17.00.

 • Nasi uczniowie są laureatami i zwycięzcami w wielu konkursach przedmiotowych w rożnych dziedzinach nauki i sztuki.

 • Osiągamy wysokie wyniki na egzaminie ósmoklasisty.

 • Poza realizacją obowiązujących programów nauczania oferujemy różnorodne zajęcia pozalekcyjne, na których dzieci mogą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania oraz przygotowywać się do udziału w szkolnych i międzyszkolnych konkursach o wybranej tematyce.

Bezpłatne zajęcia prowadzone przez nauczycieli naszej Szkoły:

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 • zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne

 • koło języka angielskiego

 • koło plastyczne

 • zajęcia sportowe

 • koło teatralne

Zajęcia prowadzone przez inne instytucje edukacyjne:

 • robotyka

 • język angielski

 • warsztaty plastyczne

 • Współpracujemy ze środowiskiem pozaszkolnym mając na uwadze rozwój zdolności i zainteresowań naszych dzieci lub pomoc w nauce. Oferujemy wspólne wyjścia na ciekawe filmy, spektakle teatralne, operowe i muzyczne.

Baza dydaktyczna szkoły:

 • sala gimnastyczna i salka do gimnastyki korekcyjnej,

 • pracownia ekologiczna „Pod chmurką”

 • biblioteka,

 • pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny, tablice interaktywne,

 • estetyczne i bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne,

 • plac zabaw z nowoczesnym wyposażeniem,

 • gabinet pedagoga i gabinet higieny szkolnej,

 • świetlica szkolna czynna od 6.30 do 17.00,

 • stołówka szkolna.

Zapraszamy do obejrzenia jak bawimy się ucząc, uczymy się bawiąc!