Projekt „Nasze Małe Przedszkolaki”
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji
Poddziałanie XI.1.1 Edukacja Przedszkolna

Celem projektu jest zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-6 lat w Konstantynowie Łódzkim, w wyniku stworzenia 40 dodatkowych miejsc edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2, podniesienie wiedzy i zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych 80 dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2 poprzez ich udział w zajęciach dodatkowych ogólnodostępnych i specjalistycznych oraz podniesienie kwalifikacji w zakresie wykonywanej pracy 5 nauczycieli wychowania przedszkolnego z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w wyniku ich udziału w szkoleniach/kursach doskonalących.

Do dwóch nowych oddziałów przedszkolnych utworzonych w ramach projektu „Nasze małe przedszkolaki” w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim zostało przyjętych 45 dzieci. Przedszkolaki zdążyły się już zaaklimatyzować, poznać i zaprzyjaźnić. Małymi kroczkami, coraz śmielej zaczynają uczestniczyć w życiu szkoły, mają za sobą już pierwsze występy na scenie, udział w Balu Jesieni, obchodach dnia Pluszowego Misia, Andrzejkowych wróżbach, udział w przedstawieniach teatralnych, wycieczkach i spotkaniach.

Codziennie w godz. od 8.00-13.00 w ramach zajęć dydaktyczno- wychowawczych dzieci uczestniczą w zajęciach podstawy programowej, gdzie prowadzona jest praca dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza. Realizowany program obejmuje nie tylko rozwój psychomotoryczny dzieci, ale również ich wszechstronny rozwój intelektualny. Dzieci mają przeznaczone do zajęć różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt sportowy, korzystają w pełni z materiałów plastycznych, edukacyjnych, klocków, piłek, kącików tematycznych. Obie grupy mają też do dyspozycji tablicę interaktywną, laptopy mogą na nich oglądać bajeczki i wykorzystywać jako pomoc dydaktyczną.

Aby ujednolicić standardy edukacji przedszkolnej, projekt przewiduje udział wszystkich dzieci w zajęciach dodatkowych ogólnodostępnych i specjalistycznych. W zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu uczestniczy 90 dzieci z czterech oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2.

W zajęciach dodatkowych ogólnodostępnych sportowych ogólnorozwojowych, biorą udział wszystkie dzieci. Dzieci uczestnicząc w grach i zabawach ruchowych kształtujących zręczność, zwinność, koordynacje ruchową i gibkość. Głównym celem zajęć jest harmonijny rozwój psychosomatyczny dziecka, rozbudzenie zainteresowań aktywnością ruchową oraz rozwój układu ruchowego i odpornościowego.

W ramach projektu na podstawie dokonanej diagnozy dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych specjalistycznych - terapia logopedyczna. Zajęcia skierowane do dzieci z wadami wymowy. Celem zajęć jest wykrywanie i usuwanie wad wymowy, kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń oraz doskonalenie wymowy już ukształtowanej. Zajęcia logopedyczne odbywają się w małych grupach, dzięki czemu nauczyciel może w pełni realizować terapię.

Na podstawie dokonanej diagnozy pedagogicznej wyłonione zostały dzieci wymagające wsparcia w ramach zajęć dodatkowych specjalistycznych - terapii pedagogicznej. Dzieci na zajęciach poprzez zabawę i ćwiczenia rozwijające zmysł dotyku, smaku, węchu, percepcję słuchową i sprawność ruchową, ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową, rozwój mowy i myślenia usprawniają zaburzone funkcję percepcyjno – motoryczne.

W zajęciach dodatkowych specjalistycznych korygujących wady postawy, uczestniczą dzieci z wadami postawy skierowane prze lekarza oraz zakwalifikowane przez nauczyciela na podstawie przeprowadzonych testów. W czasie zajęć dzieci kształtują prawidłową postawę ciała, korygują zdiagnozowane wady, utrwalają nawyk prawidłowej postawy, biorą udział w zajęciach ogólnorozwojowych mających na celu harmonijny rozwój i sprawność fizyczną. Do ćwiczeń wykorzystywane są zakupione pomoce z funduszy projektowych m.in.: ławeczki, tunele, woreczki, sensoryczne kamienie, piłki i wiele innych.
W ramach projektu odbywają się również zajęcia dodatkowe specjalistyczne - terapeutyczne dla dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Celem zajęć jest wszechstronne stymulowanie rozwoju psychoruchowego ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju mowy i myślenia.
Zajęcia dodatkowe specjalistyczne odbywają według harmonogramu. Nauczyciele pracują w malutkich grupkach, dlatego do każdego małego uczestnika projektu mogą podejść indywidualnie. Zapewnienie opieki specjalistów podczas pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych pomaga eliminować zaburzenia, pomaga poznać przyczyny problemów, dobrać odpowiednie ćwiczenia oraz przekazać rodzicom wskazówki ułatwiające wychowanie i naukę dziecka w domu.