Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów phocagallery/2016-2017/naszemalep/zajeciaow oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

EU

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

realizowane w ramach projektu „Nasze małe przedszkolaki”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2
im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim

 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w oddziałach przedszkolnych  w ramach projektu „Nasze małe przedszkolaki” obejmują realizację treści programowych uwzględniając wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym. W celu wsparcia wszechstronnego rozwoju dzieci zajęcia mają na celu stymulowanie percepcji wzrokowej, sprawności manualnej, grafomotorycznej, koncentracji uwagi i pamięci, a także logicznego myślenia. Zajęcia odbywają się codziennie w godz. 8.00-13.00 są to przede wszystkim: zajęcia plastyczne, muzyczne, poznawcze,   z zakresu rozwoju mowy i myślenia oraz zajęcia ruchowe. Zajęcia rozbudzają zainteresowanie otaczającym światem oraz rozwijają poczucie piękna.

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze organizowane są w oparciu o wybrane programy wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Prowadzone są w formie zajęć zorganizowanych z całą grupą oraz w małych zespołach i indywidualnie, a także w formie zabaw dydaktycznych, badawczych oraz wielu innych. Są dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka. Metody pracy aktywizują wychowanków i stymulują ich zmysły, a różnorodne formy pracy zaspakajają ich aktywność

   Podczas zajęć dzieci uczą się różnorodnych technik plastycznych, kształcą spostrzegawczość, pamięć wzrokową i chęć tworzenia. Dzieci chętnie biorą udział                 w zajęciach muzycznych obejmują one zabawy i tańce w oparciu o piosenki oraz grę na instrumentach perkusyjnych, uczą się śpiewu, a także wrażliwości na piękno muzyki. Dzieci chętnie oglądają książeczki i słuchają bajek, uczą się chętnie krótkich wierszyków, rymowanek i wyliczanek. Prowadzone są ćwiczenia usprawniające narządy mowy, aparatu słuchowego, oddechowego i artykulacyjnego zarówno z całą grupą jak i z poszczególnymi dziećmi. Przedszkolaki ćwiczą dykcję, wzbogacają słownictwo, recytują poezję.

     Do form zajęć ruchowych należą codzienne zabawy i ćwiczenia poranne oraz określone programem zajęcia fizyczne w sali lub na powietrzu. Poprzez udział dzieci w zajęciach ruchowych stwarzane są najlepsze warunki do zaspokojenia potrzeb ruchu w ciągu całego dnia, równocześnie organizujemy zajęcia, w których inspirujemy, korygujemy  i koordynujemy ruch dzieci. Dzieci uczestniczą w spacerach, wycieczkach oraz zabawach      w terenie. Wyjścia na spacer to doskonalą okazja do budzenia zainteresowania otaczającą przyrodą, obserwowania pór roku, zjawisk atmosferycznych oraz odkrywanie, odbieranie  i przeżywanie wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody.

Dzieci lubią bawić się puzzlami, różnego rodzaju układankami co pozwala na ćwiczenie spostrzegawczości i uwagi, biorą udział w zabawach manipulacyjno-konstrukcyjnych tworząc z różnego rodzaju klocków budowle. W swojej codziennej pracy nauczyciele wykorzystują tablicę interaktywną, która pomaga uatrakcyjnić część zajęcia, jest ona elementem edukacyjnym wprowadzającym element nowoczesności do pracy z dziećmi, nowoczesności, z którą i tak nieuchronnie dzieci stykają się w codziennym życiu.

Rodzice bardzo chętnie współuczestniczą w działaniach podejmowanych przez oddziały przedszkolne uczestniczą w uroczystościach i imprezach przedszkolnych, pomagają  w przygotowywaniu dekoracji i strojów dla dzieci. Wspierają nauczycieli w przygotowaniu dzieci do występów artystycznych i sportowych.

Dzieci uczestniczą w zajęciach: dodatkowych specjalistycznych - terapii pedagogicznej, dodatkowych zajęciach specjalistycznych - terapii logopedycznej, dodatkowych zajęciach specjalistycznych korygujących wady postawy oraz zajęciach dodatkowych ogólnodostępnych sportowych ogólnorozwojowych oraz zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne.

Dzieci zachęcane do samodzielności i podejmowania działań prorozwojowych, chętnie  i z zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach dodatkowych. Dzięki uczestnictwu   w konkursach, imprezach, uroczystościach, wycieczkach i różnorodnych zajęciach, dzieci mają możliwość poszerzania wiedzy, umiejętności oraz zainteresowań.

 {gallery}/phocagallery/2016-2017/naszemalep/zajeciaow{/gallery}