Konkurs plastyczny „Jesienny pejzaż”
Adresaci konkursu:
- Konkurs jest skierowany do uczniów  klas 1-3.
Termin konkursu:
- Czas trwania konkursu: 5.10.2022 – 28.10.2022;
- Ogłoszenie wyników: 7.11.2022;
Cele konkursu:
- Rozwijanie zdolności plastycznych i ekspresji twórczej dzieci;
- Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas jesiennej przyrody;
- Utrwalanie znajomości i charakterystycznych cech jesieni;
- Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci;
- Twórcza wymiana doświadczeń plastycznych;
Zasady uczestnictwa:
- Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie;
- Jeden uczeń może dostarczyć maksymalnie jedną pracę;
- Technika wykonania – dowolna, płaska format A4 lub A3
- Z tyłu pracy powinno znajdować się imię, nazwisko oraz klasa, do której uczeń uczęszcza;
- Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji konkursu.
- Podpisane i zabezpieczone prace przynosimy na świetlicę szkolną
Kryteria oceny:
- Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
- zgodność z tematem;
- kompozycja;
- kolorystyka;
- estetyka wykonania;
- oryginalność;
- ogólne wrażenia.
- Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ! ! !
Zachęcam i zapraszam do udziału ! ! !