Każdego roku w progach naszej szkoły witamy nowych pierwszoklasistów. Pierwsze miesiące to czas na poznanie szkoły, jej zwyczajów, zdobycie nowych wiadomości i umiejętności. Wszystkie te działania mają przygotować dzieci do wielkiego wydarzenia – ślubowania. W dniu dzisiejszym pierwszoklasiści w obecności Dyrektor szkoły p. Mirosławy Marszałek, W-ce dyrektor p. Kingi Olifierowicz, Wychowawczyń, przedstawicieli Grona Pedagogicznego i Samorządu Uczniowskiego złożyli uroczyste ślubowanie. Po ślubowaniu Pani Dyrektor Mirosława Marszałek symbolicznym ołówkiem pasowała każde dziecko na ucznia naszej szkoły. Po ofi­cjal­nej czę­ści ucznio­wie z rodzi­cami udali się do klas na słodki poczę­stu­nek. Małym boha­te­rom zostały wrę­czone pamiąt­kowe dyplomy, medale oraz rożki obfi­to­ści. Wszyst­kim dzieciom życzymy, aby ten dzień pozo­stał w ich pamięci jako wiel­kie prze­ży­cie i nie­za­po­mniana, rado­sna chwila. A Rodzi­com gra­tu­lu­jemy tak zdol­nych pociech.

Wychowawcy klas dziękują Rodzicom za pomoc w przygotowaniu uroczystości i sfinansowanie upominków oraz Samorządowi Uczniowskiemu, a także uczeniom klasy III c  za udział w programie artystycznym.