Wstęp

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim

Data publikacji strony internetowej: 2009-02-12.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-19.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo – scany.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa - Mirosława Marszałek,
adres e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
numer telefon - 42 211 10 11.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura skargowo-wnioskowa

Jest już umieszczona w Deklaracji Dostępności (patrz załącznik: „Zawartość Deklaracji Dostępności”). Jeśli chcesz ją zmienić pamiętaj o linku do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku szkoły oraz do hali sportowej znajduje się od ulicy Jana Kilińskiego. Do wejścia szkoły prowadzą schody, nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Pomieszczenie osób dyżurujących znajduje się po lewej stronie ,przy wejściu. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji są pracownicy obsługi. Do budynku szkoły są jeszcze cztery wejścia . Jedno do hali sportowej od ulicy Kilińskiego, dostępne jest tylko w określonym czasie dla dzieci i rodziców. Dwa wejścia znajdują się od strony boiska szkolnego, są one wykorzystywane przez pracowników i dzieci w godzinach pracy szkoły. Czwarte wejście znajduje się od strony oddziałów przedszkolnych, wejście to, do którego prowadzą schody, dostępne jest dla dzieci i rodziców w godzinach pracy oddziałów przedszkolnych.

Na każdym poziomie budynku szkolnego ( piwnica, parter, i dwa pietra ) są korytarze, w budynku znajdują się trzy klatki schodowe łączące wszystkie poziomy. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

Na parkingu przed halą sportową znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone w bliskim sąsiedztwie drzwi wejściowych do hali.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wymaganych szczepieniach weterynaryjnych. Warunki te nie zwalniają osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek główny szkoły nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, nie posiada podjazdów, wind ani toalet dla osób niepełnosprawnych. Budynek hali sportowej nie ma barier architektonicznych w postaci schodów. Hala posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych