Grupy przedszkole 0A i 0B od września 2019 roku biorą udział w międzynarodowym projekcie czytelniczym - Mały Miś w świecie wielkiej literatury.

Projekt ma na celu między innymi:

  • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;

  • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;

  • wprowadzenie dziecka w świat literatury;

  • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;

  • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;

  • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego.

Dzieci goszczą w swoich domach Misia Leona i Misię Inkę. Czytają Misiom książki, których treść rodzice opisują w misiowych dziennikach, a dzieci tworzą do nich ilustracje.

Mieliśmy zaszczyt gościć u nas Panią Dyrektor Mirosławę Marszałek oraz Panią Wicedyrektor Kingę Olifierowicz i wysłuchać przeczytanych przez nie pięknych opowieści.

Bardzo dziękujemy za wspólne czytanie!