Laboratoria Przyszłości to rządowy Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia.

Katalog składa sie z wyposażenia podstawowego i dodatkowego. Dla naszej szkole zakupiliśmy drukarkę 3D, stacje lutownicze, sprzęt audiowizualny (kamera, aparat, statyw i mikrofon kierunkowy) z podstawowego wyposażenia, Dodatkowo pozyskaliśmy 3 rodzaje robotów (GeniBot dla klas 0-III, Thymio i Codey Rocky Bluetooth dla klas IV-VIII), gogle rzeczywistości wirtualnej  z licencja na 3 lata, laptop z dedykowanym oprogramowaniem do montażu audio i wideo.

Wkrótce lekcje w naszej szkole staną się bogatsze w treści i formie. Do zobaczenia na w Laboratorium przyszłości...

logo Laboratoria Przyszłości poziom kolor

Link do rządowej witryny projektu.