Nasze małe przedszkolaki

EU

Realizacja projektu „Nasze małe przedszkolaki”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2
im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim realizuje projekt „Nasze małe przedszkolaki” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu: 418 663,42 zł.

EU

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

realizowane w ramach projektu „Nasze małe przedszkolaki”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2
im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim

 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w oddziałach przedszkolnych  w ramach projektu „Nasze małe przedszkolaki” obejmują realizację treści programowych uwzględniając wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym. W celu wsparcia wszechstronnego rozwoju dzieci zajęcia mają na celu stymulowanie percepcji wzrokowej, sprawności manualnej, grafomotorycznej, koncentracji uwagi i pamięci, a także logicznego myślenia. Zajęcia odbywają się codziennie w godz. 8.00-13.00 są to przede wszystkim: zajęcia plastyczne, muzyczne, poznawcze,   z zakresu rozwoju mowy i myślenia oraz zajęcia ruchowe. Zajęcia rozbudzają zainteresowanie otaczającym światem oraz rozwijają poczucie piękna.

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze organizowane są w oparciu o wybrane programy wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Prowadzone są w formie zajęć zorganizowanych z całą grupą oraz w małych zespołach i indywidualnie, a także w formie zabaw dydaktycznych, badawczych oraz wielu innych. Są dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka. Metody pracy aktywizują wychowanków i stymulują ich zmysły, a różnorodne formy pracy zaspakajają ich aktywność

   Podczas zajęć dzieci uczą się różnorodnych technik plastycznych, kształcą spostrzegawczość, pamięć wzrokową i chęć tworzenia. Dzieci chętnie biorą udział                 w zajęciach muzycznych obejmują one zabawy i tańce w oparciu o piosenki oraz grę na instrumentach perkusyjnych, uczą się śpiewu, a także wrażliwości na piękno muzyki. Dzieci chętnie oglądają książeczki i słuchają bajek, uczą się chętnie krótkich wierszyków, rymowanek i wyliczanek. Prowadzone są ćwiczenia usprawniające narządy mowy, aparatu słuchowego, oddechowego i artykulacyjnego zarówno z całą grupą jak i z poszczególnymi dziećmi. Przedszkolaki ćwiczą dykcję, wzbogacają słownictwo, recytują poezję.

     Do form zajęć ruchowych należą codzienne zabawy i ćwiczenia poranne oraz określone programem zajęcia fizyczne w sali lub na powietrzu. Poprzez udział dzieci w zajęciach ruchowych stwarzane są najlepsze warunki do zaspokojenia potrzeb ruchu w ciągu całego dnia, równocześnie organizujemy zajęcia, w których inspirujemy, korygujemy  i koordynujemy ruch dzieci. Dzieci uczestniczą w spacerach, wycieczkach oraz zabawach      w terenie. Wyjścia na spacer to doskonalą okazja do budzenia zainteresowania otaczającą przyrodą, obserwowania pór roku, zjawisk atmosferycznych oraz odkrywanie, odbieranie  i przeżywanie wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody.

Dzieci lubią bawić się puzzlami, różnego rodzaju układankami co pozwala na ćwiczenie spostrzegawczości i uwagi, biorą udział w zabawach manipulacyjno-konstrukcyjnych tworząc z różnego rodzaju klocków budowle. W swojej codziennej pracy nauczyciele wykorzystują tablicę interaktywną, która pomaga uatrakcyjnić część zajęcia, jest ona elementem edukacyjnym wprowadzającym element nowoczesności do pracy z dziećmi, nowoczesności, z którą i tak nieuchronnie dzieci stykają się w codziennym życiu.

Rodzice bardzo chętnie współuczestniczą w działaniach podejmowanych przez oddziały przedszkolne uczestniczą w uroczystościach i imprezach przedszkolnych, pomagają  w przygotowywaniu dekoracji i strojów dla dzieci. Wspierają nauczycieli w przygotowaniu dzieci do występów artystycznych i sportowych.

Dzieci uczestniczą w zajęciach: dodatkowych specjalistycznych - terapii pedagogicznej, dodatkowych zajęciach specjalistycznych - terapii logopedycznej, dodatkowych zajęciach specjalistycznych korygujących wady postawy oraz zajęciach dodatkowych ogólnodostępnych sportowych ogólnorozwojowych oraz zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne.

Dzieci zachęcane do samodzielności i podejmowania działań prorozwojowych, chętnie  i z zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach dodatkowych. Dzięki uczestnictwu   w konkursach, imprezach, uroczystościach, wycieczkach i różnorodnych zajęciach, dzieci mają możliwość poszerzania wiedzy, umiejętności oraz zainteresowań.

Zajęcia dodatkowe  realizowane w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2  im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim ul. Jana Kilińskiego 75  w ramach projektu „Nasze małe przedszkolaki”   Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności  Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji  Poddziałanie XI.1.1 Edukacja Przedszkolna. >>> pobierz plik

Zajęcia dodatkowe realizowane w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim ul. Lutomierska 4 w ramach projektu „Nasze małe przedszkolaki”  Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.1 Edukacja Przedszkolna.  >>> pobierz plik

Zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze realizowane w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej 4 w ramach projektu „Nasze małe przedszkolaki” Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.1 Edukacja Przedszkolna   >>> pobierz plik.

 

Projekt „Nasze Małe Przedszkolaki”
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji
Poddziałanie XI.1.1 Edukacja Przedszkolna

Celem projektu jest zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-6 lat w Konstantynowie Łódzkim, w wyniku stworzenia 40 dodatkowych miejsc edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2, podniesienie wiedzy i zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych 80 dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2 poprzez ich udział w zajęciach dodatkowych ogólnodostępnych i specjalistycznych oraz podniesienie kwalifikacji w zakresie wykonywanej pracy 5 nauczycieli wychowania przedszkolnego z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w wyniku ich udziału w szkoleniach/kursach doskonalących.

Do dwóch nowych oddziałów przedszkolnych utworzonych w ramach projektu „Nasze małe przedszkolaki” w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim zostało przyjętych 45 dzieci. Przedszkolaki zdążyły się już zaaklimatyzować, poznać i zaprzyjaźnić. Małymi kroczkami, coraz śmielej zaczynają uczestniczyć w życiu szkoły, mają za sobą już pierwsze występy na scenie, udział w Balu Jesieni, obchodach dnia Pluszowego Misia, Andrzejkowych wróżbach, udział w przedstawieniach teatralnych, wycieczkach i spotkaniach.

Codziennie w godz. od 8.00-13.00 w ramach zajęć dydaktyczno- wychowawczych dzieci uczestniczą w zajęciach podstawy programowej, gdzie prowadzona jest praca dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza. Realizowany program obejmuje nie tylko rozwój psychomotoryczny dzieci, ale również ich wszechstronny rozwój intelektualny. Dzieci mają przeznaczone do zajęć różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt sportowy, korzystają w pełni z materiałów plastycznych, edukacyjnych, klocków, piłek, kącików tematycznych. Obie grupy mają też do dyspozycji tablicę interaktywną, laptopy mogą na nich oglądać bajeczki i wykorzystywać jako pomoc dydaktyczną.

Aby ujednolicić standardy edukacji przedszkolnej, projekt przewiduje udział wszystkich dzieci w zajęciach dodatkowych ogólnodostępnych i specjalistycznych. W zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu uczestniczy 90 dzieci z czterech oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2.

W zajęciach dodatkowych ogólnodostępnych sportowych ogólnorozwojowych, biorą udział wszystkie dzieci. Dzieci uczestnicząc w grach i zabawach ruchowych kształtujących zręczność, zwinność, koordynacje ruchową i gibkość. Głównym celem zajęć jest harmonijny rozwój psychosomatyczny dziecka, rozbudzenie zainteresowań aktywnością ruchową oraz rozwój układu ruchowego i odpornościowego.

W ramach projektu na podstawie dokonanej diagnozy dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych specjalistycznych - terapia logopedyczna. Zajęcia skierowane do dzieci z wadami wymowy. Celem zajęć jest wykrywanie i usuwanie wad wymowy, kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń oraz doskonalenie wymowy już ukształtowanej. Zajęcia logopedyczne odbywają się w małych grupach, dzięki czemu nauczyciel może w pełni realizować terapię.

Na podstawie dokonanej diagnozy pedagogicznej wyłonione zostały dzieci wymagające wsparcia w ramach zajęć dodatkowych specjalistycznych - terapii pedagogicznej. Dzieci na zajęciach poprzez zabawę i ćwiczenia rozwijające zmysł dotyku, smaku, węchu, percepcję słuchową i sprawność ruchową, ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową, rozwój mowy i myślenia usprawniają zaburzone funkcję percepcyjno – motoryczne.

W zajęciach dodatkowych specjalistycznych korygujących wady postawy, uczestniczą dzieci z wadami postawy skierowane prze lekarza oraz zakwalifikowane przez nauczyciela na podstawie przeprowadzonych testów. W czasie zajęć dzieci kształtują prawidłową postawę ciała, korygują zdiagnozowane wady, utrwalają nawyk prawidłowej postawy, biorą udział w zajęciach ogólnorozwojowych mających na celu harmonijny rozwój i sprawność fizyczną. Do ćwiczeń wykorzystywane są zakupione pomoce z funduszy projektowych m.in.: ławeczki, tunele, woreczki, sensoryczne kamienie, piłki i wiele innych.
W ramach projektu odbywają się również zajęcia dodatkowe specjalistyczne - terapeutyczne dla dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Celem zajęć jest wszechstronne stymulowanie rozwoju psychoruchowego ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju mowy i myślenia.
Zajęcia dodatkowe specjalistyczne odbywają według harmonogramu. Nauczyciele pracują w malutkich grupkach, dlatego do każdego małego uczestnika projektu mogą podejść indywidualnie. Zapewnienie opieki specjalistów podczas pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych pomaga eliminować zaburzenia, pomaga poznać przyczyny problemów, dobrać odpowiednie ćwiczenia oraz przekazać rodzicom wskazówki ułatwiające wychowanie i naukę dziecka w domu.

logo eu

Projekt pn.: „Nasze małe przedszkolaki” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka

w Konstantynowie Łódzkim

serdecznie zaprasza

na

uroczyste zakończenie realizacji projektu

Nasze małe przedszkolaki”

dnia 30 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00,

które odbędzie się w budynku Szkoły przy ul. Jana Kilińskiego 75

plakatNMP

 


logo eu 

Od 1 września 2016 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim realizuje projekt „Nasze małe przedszkolaki” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja Przedszkolna, do umowy numer RPLD.11.01.01-10-0023/16-00 z dnia 17.08.2016r.

Na istniejącej bazie lokalowej w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Lutomierskiej 4, zaadaptowano pomieszczenia przeznaczone na oddziały przedszkolne, sale dydaktyczne zostały dostosowane do potrzeb małych dzieci, zostały wyposażone w meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny. Zostały utworzone dwie grupy przedszkolne, docelowo wsparciem zostało objętych 45 dzieci 3,4 letnich z Konstantynowa Łódzkiego.

Oddziały przedszkole zapewniają opiekę dziecku w godz. 6.00-17.00, w godzinach od 8 – 15.00 jest to czas bezpłatnego pobytu dziecka w oddziałach przedszkolnych, w tym czasie realizowana jest podstawa programowa i odbywają się zajęcia dodatkowe.

Dzieci korzystają z 3 posiłków dziennie: śniadanie, obiad i podwieczorek, których koszt pokrywają rodzice.

Wszystkie dzieci zapoznały się już z nowym otoczeniem, uczestniczą w licznych zabawach, zaczęły zawierać nowe przyjaźnie. Uczestniczą w realizacji podstawy programowej, uczą się współdziałania w grupie współpracy oraz okazywania sobie wzajemnej pomocy i szacunku.

We wszystkich oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2 ( na ul. Jana Kilińskiego 75 oraz ul. Lutomierskiej 4) projekt zapewnia udział dzieci w zajęciach dodatkowych, prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów tj. ogólnorozwojowych zajęciach sportowych, rytmiki, zajęciach logopedycznych, terapii pedagogicznej, zajęciach korygujących wady postawy. Wśród uczestników projektu znajduje się również dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dla którego dodatkowe zajęcia terapeutyczne są bodźcem do integracji z rówieśnikami i aktywnego rozwoju. Obecnie są przeprowadzane wstępne diagnozy dzieci, dzięki czemu zostanie wyłoniona grupa wymagająca wsparcia poprzez udział w zajęciach logopedycznych i terapii pedagogicznej.

Już niebawem wszystkie dzieci biorące udział w projekcie, rozpoczną swoja wielką przygodę z przedszkolem od uroczystego pasowania na przedszkolaka.

Kinga Olifierowicz

Zajęcia dodatkowe  realizowane w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2  im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim ul. Jana Kilińskiego 75  w ramach projektu „Nasze małe przedszkolaki”   Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności  Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji  Poddziałanie XI.1.1 Edukacja Przedszkolna. >>> pobierz plik

Zajęcia dodatkowe realizowane w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim ul. Lutomierska 4 w ramach projektu „Nasze małe przedszkolaki”  Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.1 Edukacja Przedszkolna.  >>> pobierz plik

Zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze realizowane w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej 4 w ramach projektu „Nasze małe przedszkolaki” Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.1 Edukacja Przedszkolna   >>> pobierz plik.

 

Podkategorie